Ээлтә, эвтә экдән

Ээлтә, эвтә экдән
Би йир дуртав.
Эңкр сәәхн экән
Байрин өдрлә йөрәнәв.

Җирһл өгсн экән
Ончлҗ би күндлнәв.
Җиңнсн еңсг дууһан
Оньдин экдән нерәднәв.

Алтн болсн экдән
Багла цецгәс белглнәв,
Амулң җирһлин хаалһднь
Батта кишг дурднав.

Отчин Заяна,
Хар Һазра района
Нарн Худг селәнә дундын школын
5-ч классин сурһульч

Оставить комментарий