Бамб цецг

Тег көкрәд налана,
Нарн шарлад мандлна.
Хальмгин хәәртә тег
Хавртнь зүрк байсана –
Ноһан нигтәр урһна,
Зурмд ишкрәд гүүлднә.

Теегт цецгүд урһна,
Тедн дундас ончрдгнь –
Тааста бамб цецг.
Орчлңд энүг шинҗләд,
Хаана цецг гилә.
Хальмг бамб цецг
Хәрүдт бас күрсмн –
Деррик Лефебр офицер
Дурлад малтҗ авсмн.
Ончта сәәхн цецгә
Олна зүрк авлна.
Персьд эн – Дульбаш,
Турцд эн – Тулибан.
Африкин һазрт бас
Айта цецг урһна.

Мөстәнә Светлана, Ик Царң селәнә
1-ч тойгта школын багш


Калмыкия

Оставить комментарий