Кесн үүл эзән темцдг

(Келвр)

Нег балһснд Савр нертә көвүн бәәҗ. Эн көвүн сурһулян сәәнәр дасдг билә. Багшнр энүг магтдг бәәҗ. Нег дәкҗ Савр школас хәрҗ йовад, нег көгшн эмгнлә харһв. Көгшә сурна: «Көвүн, нанд нөкд болыч. Эн күнд дорва гертм күргич». Көвүн өмнәснь: «Нанд цол уга», — гиһәд йовҗ одв.

Гертән ирәд кичәлән кехлә уханднь юмн орхш. Тер өдрәс авн көвүн сурһулян мууһар дасдг болв. Багшнр алң болад бәәв. Нег дәкҗ Саврт зүүдн орна. Зүүднднь Цаһан аав келнә: «Чи, көвүн, көгшн эмгнд нөкд эс болвч, тиигәд чи сурһулян мууһар дасдг болвч. Чамд эн эмгнд сә кех кергтә. Тер эмгн чамд «Ханҗанав!» гихлә, чи сурһулян сәәнәр дасхч».

Манһдуртнь босад, көвүн көгшн эмгиг хәәнә. Долан-долан дөчн йисн хонгтан хәәһәд, олҗ чадлуга бәәв.
Көвүн гейүрәд, зовад, уха туңһаһад, паркд одад суув.

Генткн серүн салькн үләсн болв. Хәләхләнь: хажуднь көгшн ээҗ ирәд суув. Савр байрлад, көгшәһәс гемән сурв. «Гемән медсндчн — ханҗанав», — гиҗ келәд, көвүг нүдән аньтл көгшә уга болҗ одв. Тер өдрәс авн көвүн сурһулян дәкн сәәнәр сурдг болв.

Боован Пюрвә,
Эрднихнә дундын школын
4-гч классин сурһульч

Оставить комментарий