Мини ноха болн мис

Нанд ноха бәәнә,
Йир сәәхн заңта.
Нохан нерн Найда,
Эн шикрт дурта.

Найдан нәәҗ Муурк,
Зәрмдән эдн цүүглднә.
Зуг дарунь гишң
Наадад, көөлдәд гүүнә.

Нег дәкж шуурhнд
Нохам геедрҗ одв.
Муурк hанцардҗ үлдәд,
Мәәләд нәәҗән хәәв.

Найда цаснд булхад,
Герән әрә олв.
Үүрән Муурк үзәд,
Йир икәр байрлв.

Манҗин Белла, Цаhан Нуурин дундын школын сурhульч,
Октябрьск района.

Оставить комментарий