Шовуна гер

келвр

Санл Миня хойр шовудт гер кенә. Көвүдин кесн гер шовудт таасгдна. Түрүн өдр богшурһас нисҗ ирнә. Тедн дотрнь орад хонна. Көвүд теднд хот өгнә.

Хойрдгч өдр шин гер деер шаазһас суусн үзгднә. Өдр чилтл тедн өдмг идәд бәәнә, дотрнь неҗәдәр орна.

Һурвдгч өдр Санл буудя шовудт асхҗ өгнә. Тер дарунь һурвн көглҗрһн нисҗ ирнә. Тедн буудя дурлҗ чоңкна.

Дөрвдгч өдр зәңг соңсад, көгшн турлаг нисҗ ирнә. Миня терүнд темс үүлҗ өгнә. Турлаг Минян хотыг дурлҗ иднә.

Тавдгч өдр дулан болна. Көквш шовуд хәәһәд ирнә. Санл теднд ээҗин чансн хаш өгнә. Цугтан хашиг чиләһәд иднә.

Зурһадгч, доладгч өдр давна. Шовуд баг-багар нисҗ ирнә. Санл Миня хойрин кесн герт тедн үүрләд цадхлң бәәнә.

Зунар харадас хурх, бас энд бәәхәр седх. «Үвләр, хаврар, зунар, намрар шовудт хот өгх кергтә. Хәләвр угаһар теднд җиргәд дуулхд күнд болх», — гиҗ хойр көвүн келнә. Шовудын бәәдл, шовудын сәәхн дун күүнд таасгдна.

Шугран Вера

Оставить комментарий