Записи с меткой «Калмыцкий язык»

Хар тәәҗ — Чёрный принц

«Чёрный принц»: искусственный спутник Земли, возрастом в 13 000 лет
«Хар тәәҗ» 13000 (арвн һурвн) миңһн наста кегдмл дахуль. Прочитать остальную часть записи »

Архив журнала «Байр»

Дорогие Друзья!

Вы можете скачать детский журнал «Байр» бесплатно из этого архива (электронная версия). Внутри электронных заархивированных файлов Вы найдёте журналы в формате pdf. Прочитать остальную часть записи »

О журнале «Байр»

Республиканский детский журнал «Байр» («Радость») создан в 1988 году.

Журнал Байр Главным редактором был Санджиев Николай Джамбулович, который руководил журналом в течение 15 лет, ответственным секретарем — Дубров Федор Михайлович, проработавший 17 лет. 15 января 1989 года подписан в печать первый номер детского журнала «Байр».
Прочитать остальную часть записи »

Мини ноха болн мис

Нанд ноха бәәнә,
Йир сәәхн заңта.
Нохан нерн Найда,
Эн шикрт дурта.
Прочитать остальную часть записи »

Ууч

Һәрдин һууҗмул үүриннь дора нисчәсн олн шовуд үзнә.

— Ээҗ, ээҗ, эн юн шовудв? — гиҗ сурна.

— Мана үүрмүд, — гиҗ экнь хәрү өгнә. Һәрд һанцарн бәәдг хөвтә болҗана. Болв Һәрд дахульта бас болх зөвтә. Эс гиҗ юуни төлә шовудын хан болҗахмб? Кедү шовуд үзҗәнч — цуһар мана итклтә үүрмүд.
Прочитать остальную часть записи »

Отхн көвүн

Кезәнә нег өвгн бәәҗ. Тер өвгн һурвн көвүтә бәәҗ. Нег дәкҗ өвгн күндәр гемтнә. Өңгрхиннь өмн көвүдән дуудад келнә:

— Тадн ни-негн бәәтн. Нег-негндән дөң-тусан күргҗ йовтн. Кезәнә алтн билцгәр ачлгдлав. Зуг терүгән мал хәрүлҗ йовад гееләв. Билцг эрднь чолута билә. Терүг олхла, тадн хулдад, түрү-зүдү үзлго сәәнәр бәәхт.

Прочитать остальную часть записи »

Бамб цецг

Тег көкрәд налана,
Нарн шарлад мандлна.
Хальмгин хәәртә тег
Хавртнь зүрк байсана –
Ноһан нигтәр урһна,
Зурмд ишкрәд гүүлднә. Прочитать остальную часть записи »

Шовуна гер

келвр

Санл Миня хойр шовудт гер кенә. Көвүдин кесн гер шовудт таасгдна. Түрүн өдр богшурһас нисҗ ирнә. Тедн дотрнь орад хонна. Көвүд теднд хот өгнә.
Прочитать остальную часть записи »

УСНА ЦАЯХАС ХАМА ИЧӘЛНӘ?

Һолын эргин ташуд олн бичкн
нүкмүд үзҗ болхмн. Бичкн бор шовуд
нисҗ ирәд, орад-һарад бәәнә. Тернь
эрг дахсн харадас. Тер нүкмүдт тедн
үүрән ясна.
Прочитать остальную часть записи »

Медхд соньн

ТЕМӘН ШОВУД (СТРАУСМУД)
ТОЛҺАҺАН ЭЛСНД
ЮҢГАД БУЛТУЛНА?

Темән шовуд толһаһан элснд юмнас әәхләрн бултулна гиҗ келдгнь чик тоолвр болхий?
Прочитать остальную часть записи »