Көглтин Дава

Стихи Кугультинова на калмыцком языке

Хальмг Тег Стихи Давида Кугультинова на калмыцком языке

Апрель сарин алтрсн сәәхн тег!
Айта каңкнсн үнр, аһарин шилиг
Альвлҗ бурһудсн торһан җиңнсн дун!
Соньн күңкл, сидлһни җигтә эрдмәрн,
Солңһтрсн көгҗмин айс олн зүсн
Сувсн-цецгүдин өңгд сиилүлсн болна! Прочитать остальную часть записи »

Бичкн харада шовун

Бичкн харада шовун
Ора дерм ниснә
Байрин җинңсн хоңхар
Орчлңгин сәәх зәңглнә
Хавр ирв гиҗ,
Харада хүв тархана.
Сәәхн зәңгинь соңсч,
Санан-седкл талвана.

Көглтин Дава (Кугультинов Давид)
Прочитать остальную часть записи »