«БАЙРИН» ӨӨНД

«Байр», менд! Хөртә болвч.
Хальмг бичкдүдт эңкр нәәҗч.
Кесгнь чамас келдг дасна,
Кесгнь чамас умшдг дасна.
Тег дундан таньл-үзлтәч,
Зу насл, зуухд бүдр.
Ухан-медрлән умшачнртан өг,
Кезә чигн байр үүдә,
Көвүд-күүкдин күслнь бол.
Әвр байрлҗ чамаг тоснав,
Альхн деерән өргҗ хәәрлнәв,
Өдр болһна өслтдчнь орлцнав,
Өлзә дуудҗ насичинь йөрәнәв.
Менд, менд, «Байр», менд!

Шугран Вера,
Хальмгин олн-әмтнә шүлгч

Оставить комментарий