Цаһан Сар

Цаһан Сар ирнә,
Цасн экләд хәәлнә.
Цоонгас зурмн һарна,
Цуг йиртмҗ әмдрнә.

Эрт өрүн босад,
Ээҗ зул өргнә.
Зе-ачнр цуглрна,
Зеенр зе бәрнә.

Эрчмлҗ кеерүлсн боорцг
Элвг белгт орна.
Эннь – җола, эннь – целвг,
Эннь – өвртә хуц…

Хальмг күн болһнд
Хамгин дурта байр,
Бүкл сарин туршт
Байн – Цаһан Сар!

Налхан Байрта

Оставить комментарий