Записи с меткой «Калмыцкий язык»

ЧИДЛ ТАТУГ БИЧӘ ДАҖР

Нег дәкҗ Элстин нәәмдгч микрорайоһар йовҗ йовлав. Өмнәсм, кирцхд, долан-нәәмн наста күүкн, эклц классин сурһульч, экрәд уульҗ йовсинь үзн, алң болад зогсв.
Прочитать остальную часть записи »

Бийән яһҗ бәрхмн

* Күүндхләрн үгән иләр,
медгдмәр келхмн.
* Күүндҗәх күүнә чирә
хәләһәд келтн, һаран бичә
дайлтн, һаран хавтхдан
бәрдмн биш.
Прочитать остальную часть записи »

Теегт

Өрүн эрт босхла, аһар йир цевр. Нарн деегшән өөдләд уга. Өвснә бүчр деер унсн чиг сувсн мет энд-тенд гилвкнә.
Көк теңгрин аһуд торһан дун асхрна. Зуг кедү ширтвчн эн бийнь үзгдхш.
Прочитать остальную часть записи »

Хавр ирв!

Таалта нарн
Терзәр шаһав.
Цасн хәәләд,
Цандг тогтв.

Прочитать остальную часть записи »

Залху hурвлh

Залху hурвлh

Кезәнә hолын өөр залху hурвлh бәәҗ. Нег өрүн эн удн модн деер сууhад үрглнә. Ик ө-шуhу моднас цоохр шонтл нисҗ ирәд, ут хоңшарарн шүрүстә модна hол цокад бәәнә.

Һурвлh өсрҗ серәд, хәәкрнә: Прочитать остальную часть записи »

Торһа

Торһа җиргнә,
Тег биилнә.
Торһа цервнә,
Тег дуулна.
Прочитать остальную часть записи »

Ээлтә, эвтә экдән

Ээлтә, эвтә экдән
Би йир дуртав.
Эңкр сәәхн экән
Байрин өдрлә йөрәнәв.
Прочитать остальную часть записи »

Ээҗ, мини ээҗ

Ээҗ, мини ээҗ,
Эңкрнь танас угал.
Элдү цаһан седкләрн
Эргндән туслдг биләт.
Прочитать остальную часть записи »

Дуһрул

Мана өвкнр бичкнәсн авн үрндән, тер дотр көвүн күүнд, мергн, һавшун, чиирг, зөргтә болтха гисн сурһмҗлһ дасхдг бәәсмн. Тегәд залу күн ю болв чигн кеҗ чадх зөвтә бәәсмн: мал, аду хәләх, аңһучлх, һартан урн болх. Күүкдт бичкн цагаснь цуг сурһмҗиг нааддар дамҗулад дасхдг бәәсмн. Нег нааднь – дуһрул. Прочитать остальную часть записи »

Кесн үүл эзән темцдг

(Келвр)

Нег балһснд Савр нертә көвүн бәәҗ. Эн көвүн сурһулян сәәнәр дасдг билә. Багшнр энүг магтдг бәәҗ. Нег дәкҗ Савр школас хәрҗ йовад, нег көгшн эмгнлә харһв. Көгшә сурна: «Көвүн, нанд нөкд болыч. Эн күнд дорва гертм күргич». Көвүн өмнәснь: «Нанд цол уга», — гиһәд йовҗ одв. Прочитать остальную часть записи »