Теегт

Өрүн эрт босхла, аһар йир цевр. Нарн деегшән өөдләд уга. Өвснә бүчр деер унсн чиг сувсн мет энд-тенд гилвкнә.
Көк теңгрин аһуд торһан дун асхрна. Зуг кедү ширтвчн эн бийнь үзгдхш.

Өвсн заагт зурмн ичәнәсн һарад, дууһан өгч ишкрнә:
— Менд, торһа, теңгрин шовун!
— Менд, теегин зурмн!
Ик холас герлтҗ шар нарн босна.
— Менд, нарн! – гиҗ энүг һазр деер бәәх цуг әмтә тоот тосна.

Оставить комментарий