УСНА ЦАЯХАС ХАМА ИЧӘЛНӘ?

Һолын эргин ташуд олн бичкн
нүкмүд үзҗ болхмн. Бичкн бор шовуд
нисҗ ирәд, орад-һарад бәәнә. Тернь
эрг дахсн харадас. Тер нүкмүдт тедн
үүрән ясна.

Усн дор хәләхлә, эргин ташуһар бас
тиим нүкмүд үзгднә. Теднә өөр малтсн
шаврин овас бәәнә. Тер нүкмүдт усна
цаяхас (раки) бүүрлнә. Усна цаяхас
нүкмүдән һолын йоралд бас малтна.
Зунын халунд нүкнәннь амыг шаврар
бүтәлҗ хаана.

Намр ирхлә усна цаяхас нүкән
бөгләд, ичәндән орҗ үвлзнә.

Оставить комментарий