Бийән яһҗ бәрхмн

* Күүндхләрн үгән иләр,
медгдмәр келхмн.
* Күүндҗәх күүнә чирә
хәләһәд келтн, һаран бичә
дайлтн, һаран хавтхдан
бәрдмн биш.

* Кемрҗән тана келҗәхиг
оньган өглго соңсчахла, үгән
төгсәтн.
* Күүндҗәх күүнә күр таднд
соньн эс болҗахла, энүгән
бичә үзүлтн. Күцц соңстн.
* Эврәннь болн нәәҗнриннь
нуувчиг хадһлтн.
*Бийәсн ах күүг
күндлтн, хара зөңгдән
бичә зүтктн.
*Бичә хов зөөтн.
*Күүнә тускар бичә му
келтн.
*Хөөннь ичр күрх юм
бичә келтн.
*Сән үг келхдән бичә
эмәтн.
*Ухата күн гемән
сурдмн.
*Эк-эцкнрләһән байрарн
хувалцтн.

Оставить комментарий