Медхд соньн

ТЕМӘН ШОВУД (СТРАУСМУД)
ТОЛҺАҺАН ЭЛСНД
ЮҢГАД БУЛТУЛНА?

Темән шовуд толһаһан элснд юмнас әәхләрн бултулна гиҗ келдгнь чик тоолвр болхий?

Өрвлг заагтнь бәәх бүүргәс бийән цеврлхин төлә темән шовуд халун элснд булхад, далваган саҗна.
Түрүләд болхла нүдән аньчкад, толһаһан элснд тедн орулна.

Оставить комментарий