ЧИДЛ ТАТУГ БИЧӘ ДАҖР

Нег дәкҗ Элстин нәәмдгч микрорайоһар йовҗ йовлав. Өмнәсм, кирцхд, долан-нәәмн наста күүкн, эклц классин сурһульч, экрәд уульҗ йовсинь үзн, алң болад зогсв.

— Күүкн, юн болва? Яһад иигтлән уульнач? — гиҗ сурв.

— Би-и шко-о-ласн йовлав. Те-е-ер кө-ө-вүд … — гиһәд уульн бәәҗ келн, бичкн өкәр хурһарн гүүҗ йовсн көвүдин ардас эн заав.

— Не, бичә ууль. Чи сән күүкн. Тер көвүд нам ташр әәмтхә бәәҗ. Хәләлч: бултад әрлцхәв. Арһта болхла даруһас һанцарн бичә йов, — гиһәд нульмсинь альчурар арчад эвлүв.

Энүнә келсәр, күүкн школасн хәрҗ йовсн бәәҗ. Зуурнь энүнәс ах көвүд күцәд: «Хаалһасмдн хооран һар, бичкн җирмәхә!» — гиһәд хәәкрлдәд, түлкәд уңһачкад, элк хатад инәлдәд, гүүһәд әрлцхәҗ. Күүкн эврән босад, махлаһан һазрас шүүрч авн, һашун нульмсан асхрулад уульҗ йовсн бәәҗ. Тегәд хаалһднь харһсн нанла зовлңгарн эн хувалцв.

Йир ичртә йовдл. Тер күчтә «баатрмуд» чигн бичкн дүүнртә болх биший? Бийәсн чидл татуг даҗрсн күүг ямаран күн гиҗ нерәдҗ болҗана?.. Тер көвүд эн келвриг умшад, бийән таньх гиҗ санҗанав.

Хаалһин Байрта

Оставить комментарий