ФИЗМИНУТКС

Барун һаран өргия,
Балта, кампадь өргия.
Зүн һаран өргия.
Зүркән, иньг, соңсия.
***
Амн, хамр, нүдн,
Амар дүүрң шүдн.
Негн, хойр, һурвн —
Нерән нанд кел.
***
Толһаһарн гекәд,
гекәд,
Ээмәрн холькад,
холькад,
Альхарн ташад,
ташад,
Доран эргәд, эргәд,
Биилхм, биилхм.

Оставить комментарий