Хамдан умший

УСНА ЦАЯХАС ХАМА ИЧӘЛНӘ?

Һолын эргин ташуд олн бичкн
нүкмүд үзҗ болхмн. Бичкн бор шовуд
нисҗ ирәд, орад-һарад бәәнә. Тернь
эрг дахсн харадас. Тер нүкмүдт тедн
үүрән ясна.
Прочитать остальную часть записи »

Медхд соньн

ТЕМӘН ШОВУД (СТРАУСМУД)
ТОЛҺАҺАН ЭЛСНД
ЮҢГАД БУЛТУЛНА?

Темән шовуд толһаһан элснд юмнас әәхләрн бултулна гиҗ келдгнь чик тоолвр болхий?
Прочитать остальную часть записи »

ЧИДЛ ТАТУГ БИЧӘ ДАҖР

Нег дәкҗ Элстин нәәмдгч микрорайоһар йовҗ йовлав. Өмнәсм, кирцхд, долан-нәәмн наста күүкн, эклц классин сурһульч, экрәд уульҗ йовсинь үзн, алң болад зогсв.
Прочитать остальную часть записи »

Бийән яһҗ бәрхмн

* Күүндхләрн үгән иләр,
медгдмәр келхмн.
* Күүндҗәх күүнә чирә
хәләһәд келтн, һаран бичә
дайлтн, һаран хавтхдан
бәрдмн биш.
Прочитать остальную часть записи »

Теегт

Өрүн эрт босхла, аһар йир цевр. Нарн деегшән өөдләд уга. Өвснә бүчр деер унсн чиг сувсн мет энд-тенд гилвкнә.
Көк теңгрин аһуд торһан дун асхрна. Зуг кедү ширтвчн эн бийнь үзгдхш.
Прочитать остальную часть записи »

Хавр ирв!

Таалта нарн
Терзәр шаһав.
Цасн хәәләд,
Цандг тогтв.

Прочитать остальную часть записи »

Залху hурвлh

Залху hурвлh

Кезәнә hолын өөр залху hурвлh бәәҗ. Нег өрүн эн удн модн деер сууhад үрглнә. Ик ө-шуhу моднас цоохр шонтл нисҗ ирәд, ут хоңшарарн шүрүстә модна hол цокад бәәнә.

Һурвлh өсрҗ серәд, хәәкрнә: Прочитать остальную часть записи »

Торһа

Торһа җиргнә,
Тег биилнә.
Торһа цервнә,
Тег дуулна.
Прочитать остальную часть записи »

Ээлтә, эвтә экдән

Ээлтә, эвтә экдән
Би йир дуртав.
Эңкр сәәхн экән
Байрин өдрлә йөрәнәв.
Прочитать остальную часть записи »

Дуһрул

Мана өвкнр бичкнәсн авн үрндән, тер дотр көвүн күүнд, мергн, һавшун, чиирг, зөргтә болтха гисн сурһмҗлһ дасхдг бәәсмн. Тегәд залу күн ю болв чигн кеҗ чадх зөвтә бәәсмн: мал, аду хәләх, аңһучлх, һартан урн болх. Күүкдт бичкн цагаснь цуг сурһмҗиг нааддар дамҗулад дасхдг бәәсмн. Нег нааднь – дуһрул. Прочитать остальную часть записи »