Дуһрул

Мана өвкнр бичкнәсн авн үрндән, тер дотр көвүн күүнд, мергн, һавшун, чиирг, зөргтә болтха гисн сурһмҗлһ дасхдг бәәсмн. Тегәд залу күн ю болв чигн кеҗ чадх зөвтә бәәсмн: мал, аду хәләх, аңһучлх, һартан урн болх. Күүкдт бичкн цагаснь цуг сурһмҗиг нааддар дамҗулад дасхдг бәәсмн. Нег нааднь – дуһрул.

Дуһрул утдан 20-25 см. Хойр үзүрнь шовһрлсн модн болдмн. Дундаһурн зузандан – 8-10 см.

Нааднд олн күн орлцҗ чадҗана. Неҗәдәр чигн наадна. Наадҗах күн дуһрулын нег үзүрәрнь шилврәр эвинь олҗ шавдхла, дуһрул дуһрна. Дуһрулҗах күн шавдн бәәҗ келнә:

Дуһрул, дуһрул, дуһрад од.
Дуһрн бәәҗ бииләд од,
Биилн бәәҗ дуулад од!

Цоксн цоклһар удан дуһрулснь шүүнә. Наадна күсл: дуһрул эв-дов дасхна, һарин шүрү урһана, нүднә төв хурцдулна, һарин бульчң чаңһана.

Оставить комментарий