Тәәлвртә тууль

Деерәс ирсн — дерсн-хурсн,
дорас ирсн — элвг хар,
өңгинь ясдг — өл буурл,
амтынь ясдг — амр цаһан,
тавинь хәәдг — тарһн шар.

(Цә, усн, үсн, давсн, тосн)

Оставить комментарий