Хальмг келн

Теегт

Өрүн эрт босхла, аһар йир цевр. Нарн деегшән өөдләд уга. Өвснә бүчр деер унсн чиг сувсн мет энд-тенд гилвкнә.
Көк теңгрин аһуд торһан дун асхрна. Зуг кедү ширтвчн эн бийнь үзгдхш.
Прочитать остальную часть записи »

Залху hурвлh

Залху hурвлh

Кезәнә hолын өөр залху hурвлh бәәҗ. Нег өрүн эн удн модн деер сууhад үрглнә. Ик ө-шуhу моднас цоохр шонтл нисҗ ирәд, ут хоңшарарн шүрүстә модна hол цокад бәәнә.

Һурвлh өсрҗ серәд, хәәкрнә: Прочитать остальную часть записи »

Торһа

Торһа җиргнә,
Тег биилнә.
Торһа цервнә,
Тег дуулна.
Прочитать остальную часть записи »

Ээлтә, эвтә экдән

Ээлтә, эвтә экдән
Би йир дуртав.
Эңкр сәәхн экән
Байрин өдрлә йөрәнәв.
Прочитать остальную часть записи »

Дуһрул

Мана өвкнр бичкнәсн авн үрндән, тер дотр көвүн күүнд, мергн, һавшун, чиирг, зөргтә болтха гисн сурһмҗлһ дасхдг бәәсмн. Тегәд залу күн ю болв чигн кеҗ чадх зөвтә бәәсмн: мал, аду хәләх, аңһучлх, һартан урн болх. Күүкдт бичкн цагаснь цуг сурһмҗиг нааддар дамҗулад дасхдг бәәсмн. Нег нааднь – дуһрул. Прочитать остальную часть записи »

Кесн үүл эзән темцдг

(Келвр)

Нег балһснд Савр нертә көвүн бәәҗ. Эн көвүн сурһулян сәәнәр дасдг билә. Багшнр энүг магтдг бәәҗ. Нег дәкҗ Савр школас хәрҗ йовад, нег көгшн эмгнлә харһв. Көгшә сурна: «Көвүн, нанд нөкд болыч. Эн күнд дорва гертм күргич». Көвүн өмнәснь: «Нанд цол уга», — гиһәд йовҗ одв. Прочитать остальную часть записи »

Цаһан Сар

Цаһан Сар ирнә,
Цасн экләд хәәлнә.
Цоонгас зурмн һарна,
Цуг йиртмҗ әмдрнә. Прочитать остальную часть записи »

Отцовская кибитка

***
Би эцкиннь ишкә гериг
Бүс бүслчкәд зогсчасинь меднәв.
Негл, Гүзән Гүмб кевтә
Налхаһад, бәрлдий гисәр бәәдм. Прочитать остальную часть записи »

Лампадка бабушки

***
Ээҗин өргсн зул герлтә,
Эврәннь герләс өгсн бәәдлтә.
Уята бәәх улан туһлшң
Уутьрад, усхад, үргәд бәәнә. Прочитать остальную часть записи »

Солнце и кибитка

Калмыцкая кибитка… Мне она
Является в любом своем рожденье.
Однажды, помню, на закате дня
Увидел ее в солнечном движенье. Прочитать остальную часть записи »