Хамдан умший

Отхн к?в?н

Кез?н? нег ?вгн б???. Тер ?вгн ?урвн к?в?т? б???. Нег д?к? ?вгн к?нд?р гемтн?. ??грхиннь ?мн к?в?д?н дуудад келн?:

— Тадн ни-негн б??тн. Нег-негнд?н д??-тусан к?рг? йовтн. Кез?н? алтн билцг?р ачлгдлав. Зуг тер?г?н мал х?р?л? йовад геел?в. Билцг эрднь чолута бил?. Тер?г олхла, тадн хулдад, т?р?-з?д? ?злго с??н?р б??хт.

Прочитать остальную часть записи »

Теегин с??хл?с

Нег д?к? ?рк-б?л?рн К?тчнр? района Ергенинск сел?н?р ав?дан гиичд одлав.

К?тчнр? ?азрт т?р?н бол? хальмг теегт ур?дг с??хн улан, шар, оошк, ца?ан ??гт? бамб цецг?д ?зв. Бамб цецг?д ?з?д, илвт? орн-нутгт туссн бол? нанд медгдв. Цецг?дин ка?кнсн ?нр ши?г?сн цевр а?ар киил?д, удандан тедниг ???х?д б??х дурн к?рн?.

Прочитать остальную часть записи »

Бамб цецг

Тег к?кр?д налана,
Нарн шарлад мандлна.
Хальмгин х??рт? тег
Хавртнь з?рк байсана –
Но?ан нигт?р ур?на,
Зурмд ишкр?д г??лдн?.

Прочитать остальную часть записи »

Пословицы

Прочитай пословицы.

Объясни, почему так говорят

Прочитать остальную часть записи »

Шовуна гер

келвр

Санл Миня хойр шовудт гер кен?. К?в?дин кесн гер шовудт таасгдна. Т?р?н ?др богшур?ас нис? ирн?. Тедн дотрнь орад хонна. К?в?д теднд хот ?гн?.
Прочитать остальную часть записи »

УСНА ЦАЯХАС ХАМА ИЧ?ЛН??

?олын эргин ташуд олн бичкн
н?км?д ?з? болхмн. Бичкн бор шовуд
нис? ир?д, орад-?арад б??н?. Тернь
эрг дахсн харадас. Тер н?км?дт тедн
??р?н ясна.
Прочитать остальную часть записи »

Медхд соньн

ТЕМ?Н ШОВУД (СТРАУСМУД)
ТОЛ?А?АН ЭЛСНД
Ю?ГАД БУЛТУЛНА?

Тем?н шовуд тол?а?ан элснд юмнас ??хл?рн бултулна ги? келдгнь чик тоолвр болхий?
Прочитать остальную часть записи »

ЧИДЛ ТАТУГ БИЧ? ДА?Р

Нег д?к? Элстин н??мдгч микрорайо?ар йов? йовлав. ?мн?см, кирцхд, долан-н??мн наста к??кн, эклц классин сур?ульч, экр?д ууль? йовсинь ?зн, ал? болад зогсв.
Прочитать остальную часть записи »

Бий?н я?? б?рхмн

* К??ндхл?рн ?г?н ил?р,
медгдм?р келхмн.
* К??нд??х к??н? чир?
х?л???д келтн, ?аран бич?
дайлтн, ?аран хавтхдан
б?рдмн биш.
Прочитать остальную часть записи »

Теегт

?р?н эрт босхла, а?ар йир цевр. Нарн деегш?н ??дл?д уга. ?всн? б?чр деер унсн чиг сувсн мет энд-тенд гилвкн?.
К?к те?грин а?уд тор?ан дун асхрна. Зуг кед? ширтвчн эн бийнь ?згдхш.
Прочитать остальную часть записи »