Записи с меткой «Переводы на калмыцкий язык»

Хар тәәҗ — Чёрный принц

«Чёрный принц»: искусственный спутник Земли, возрастом в 13 000 лет
«Хар тәәҗ» 13000 (арвн һурвн) миңһн наста кегдмл дахуль. Прочитать остальную часть записи »

Тәәлвртә туульс

Темәнәс өндр, нохаhас маштг,
Бекәс хар, цаснас цаhан.
(Шаазhа)

Выше верблюда, ниже собаки,
Чернее чернила, белее снега. Прочитать остальную часть записи »

Ууч

Һәрдин һууҗмул үүриннь дора нисчәсн олн шовуд үзнә.

— Ээҗ, ээҗ, эн юн шовудв? — гиҗ сурна.

— Мана үүрмүд, — гиҗ экнь хәрү өгнә. Һәрд һанцарн бәәдг хөвтә болҗана. Болв Һәрд дахульта бас болх зөвтә. Эс гиҗ юуни төлә шовудын хан болҗахмб? Кедү шовуд үзҗәнч — цуһар мана итклтә үүрмүд.
Прочитать остальную часть записи »

Залху hурвлh

Залху hурвлh

Кезәнә hолын өөр залху hурвлh бәәҗ. Нег өрүн эн удн модн деер сууhад үрглнә. Ик ө-шуhу моднас цоохр шонтл нисҗ ирәд, ут хоңшарарн шүрүстә модна hол цокад бәәнә.

Һурвлh өсрҗ серәд, хәәкрнә: Прочитать остальную часть записи »