Хальмг келн

Мини ноха болн мис

Нанд ноха бәәнә,
Йир сәәхн заңта.
Нохан нерн Найда,
Эн шикрт дурта.

Прочитать остальную часть записи »

Темы: , , ,

Отхн көвүн

Кезәнә нег өвгн бәәҗ. Тер өвгн һурвн көвүтә бәәҗ. Нег дәкҗ өвгн күндәр гемтнә. Өңгрхиннь өмн көвүдән дуудад келнә:

— Тадн ни-негн бәәтн. Нег-негндән дөң-тусан күргҗ йовтн. Кезәнә алтн билцгәр ачлгдлав. Зуг терүгән мал хәрүлҗ йовад гееләв. Билцг эрднь чолута билә. Терүг олхла, тадн хулдад, түрү-зүдү үзлго сәәнәр бәәхт.

Прочитать остальную часть записи »

Теегин сәәхләс

Нег дәкҗ өрк-бүләрн Көтчнрә района Ергенинск селәнүр авһдан гиичд одлав.

Көтчнрә һазрт түрүн болҗ хальмг теегт урһдг сәәхн улан, шар, оошк, цаһан өңгтә бамб цецгүд үзв. Бамб цецгүд үзәд, илвтә орн-нутгт туссн болҗ нанд медгдв. Цецгүдин каңкнсн үнр шиңгәсн цевр аһар кииләд, удандан тедниг һәәхәд бәәх дурн күрнә.

Прочитать остальную часть записи »

Темы: , , ,

Бамб цецг

Тег көкрәд налана,
Нарн шарлад мандлна.
Хальмгин хәәртә тег
Хавртнь зүрк байсана –
Ноһан нигтәр урһна,
Зурмд ишкрәд гүүлднә.

Прочитать остальную часть записи »

Темы: , , , , , ,

Шовуна гер

келвр

Санл Миня хойр шовудт гер кенә. Көвүдин кесн гер шовудт таасгдна. Түрүн өдр богшурһас нисҗ ирнә. Тедн дотрнь орад хонна. Көвүд теднд хот өгнә.
Прочитать остальную часть записи »

Темы: , ,

Залху hурвлh

Кезәнә hолын өөр залху hурвлh бәәҗ. Нег өрүн эн удн модн деер сууhад үрглнә. Ик ө-шуhу моднас цоохр шонтл нисҗ ирәд, ут хоңшарарн шүрүстә модна hол цокад бәәнә.

Һурвлh өсрҗ серәд, хәәкрнә: Прочитать остальную часть записи »

Темы:

Кесн үүл эзән темцдг

(Келвр)

Нег балһснд Савр нертә көвүн бәәҗ. Эн көвүн сурһулян сәәнәр дасдг билә. Багшнр энүг магтдг бәәҗ. Нег дәкҗ Савр школас хәрҗ йовад, нег көгшн эмгнлә харһв. Көгшә сурна: «Көвүн, нанд нөкд болыч. Эн күнд дорва гертм күргич». Көвүн өмнәснь: «Нанд цол уга», — гиһәд йовҗ одв. Прочитать остальную часть записи »

Темы:

Калмыцкие пословицы и поговорки

Олмһа күн – олнд туслдг.
От находчивого – польза и окружающим.

Үвл

Һолыг мөсн бүрнә,
Һазриг цасн бүркнә,
Цанан белдсн бичкдүд
Цасн уулас дошна.
Прочитать остальную часть записи »

Темы: , , , ,

Бичкн харада шовун

Бичкн харада шовун
Ора дерм ниснә
Байрин җинңсн хоңхар
Орчлңгин сәәх зәңглнә
Хавр ирв гиҗ,
Харада хүв тархана.
Сәәхн зәңгинь соңсч,
Санан-седкл талвана.

Көглтин Дава (Кугультинов Давид)
Прочитать остальную часть записи »

Темы: , , , ,