Иньгллтин мисс

Иньгллтин мисс Лида Ситкиреева Городовиковск балһснд өнчн бичкдүдин герт арвта Лида Ситкиреева бәәнә. Одахн энүнә җирһлд байрта йовдл учрв. Күүкн түрүн болҗ «Бичкн сәәхлә» марһанд орлцв.

Эн марһанд диилвр бәрхәр Лида ик эртәснь белдвр кев. Психолог Ю.А. Цембелева, багшнр С.Э. Караулова, Е.М. Резцова болн Р.А. Санджиева күүкнд дөң болҗ, ке-сәәхн хувц белдв, энүнлә ду дасв.

Лида марһанд гилвксн цаасар кесн костюм үзүлв, хальмг келәр «Харада» ду дуулв. Марһанд орлцсн күүкдлә Лида «Уралан» амрлһна цутхлңд сергмҗтәһәр цаган давулв. Элстин сәәхн бумблвс һәәхв, хурлд одв.

Марһана ашар Лида Ситкиреева «Иньгллтин мисс» гидг цол зүүв. Күүкнд өңгтә телевизор, сотов телефо, наадһас белглв. Цуг белгүд күүкнд йир таасгдв. Болв эн марһанд орлцсн күүкдлә таньлдсн йовдл энүнд хамгин икәр тодлгдв.

— Эн марһанд орлцсндан би байрта бәәнәв. Нанд дөң болсн сурһмҗлачнртан ик ханлтан өргҗәнәв.

Эврәннь үүрмүдән болхла бичкдүдиг харслһна нарт-делкән өдрлә йөрәҗәнәв. Цуһар сурһулян сәәнәр сурч, тәвсн күслдән күрч, кишгтә болтха! – гиҗ Лида келнә.

Оставить комментарий