Записи с меткой «Калмыцкий язык»

Шовуна гер

келвр

Санл Миня хойр шовудт гер кенә. Көвүдин кесн гер шовудт таасгдна. Түрүн өдр богшурһас нисҗ ирнә. Тедн дотрнь орад хонна. Көвүд теднд хот өгнә.
Прочитать остальную часть записи »

УСНА ЦАЯХАС ХАМА ИЧӘЛНӘ?

Һолын эргин ташуд олн бичкн
нүкмүд үзҗ болхмн. Бичкн бор шовуд
нисҗ ирәд, орад-һарад бәәнә. Тернь
эрг дахсн харадас. Тер нүкмүдт тедн
үүрән ясна.
Прочитать остальную часть записи »

Бийән яһҗ бәрхмн

* Күүндхләрн үгән иләр,
медгдмәр келхмн.
* Күүндҗәх күүнә чирә
хәләһәд келтн, һаран бичә
дайлтн, һаран хавтхдан
бәрдмн биш.
Прочитать остальную часть записи »

Хавр ирв!

Таалта нарн
Терзәр шаһав.
Цасн хәәләд,
Цандг тогтв.

Прочитать остальную часть записи »

Залху hурвлh

Кезәнә hолын өөр залху hурвлh бәәҗ. Нег өрүн эн удн модн деер сууhад үрглнә. Ик ө-шуhу моднас цоохр шонтл нисҗ ирәд, ут хоңшарарн шүрүстә модна hол цокад бәәнә.

Һурвлh өсрҗ серәд, хәәкрнә: Прочитать остальную часть записи »

Торһа

Торһа җиргнә,
Тег биилнә.
Торһа цервнә,
Тег дуулна.
Прочитать остальную часть записи »

Дуһрул

Мана өвкнр бичкнәсн авн үрндән, тер дотр көвүн күүнд, мергн, һавшун, чиирг, зөргтә болтха гисн сурһмҗлһ дасхдг бәәсмн. Тегәд залу күн ю болв чигн кеҗ чадх зөвтә бәәсмн: мал, аду хәләх, аңһучлх, һартан урн болх. Күүкдт бичкн цагаснь цуг сурһмҗиг нааддар дамҗулад дасхдг бәәсмн. Нег нааднь – дуһрул. Прочитать остальную часть записи »

Кесн үүл эзән темцдг

(Келвр)

Нег балһснд Савр нертә көвүн бәәҗ. Эн көвүн сурһулян сәәнәр дасдг билә. Багшнр энүг магтдг бәәҗ. Нег дәкҗ Савр школас хәрҗ йовад, нег көгшн эмгнлә харһв. Көгшә сурна: «Көвүн, нанд нөкд болыч. Эн күнд дорва гертм күргич». Көвүн өмнәснь: «Нанд цол уга», — гиһәд йовҗ одв. Прочитать остальную часть записи »

Цаһан Сар

Цаһан Сар ирнә,
Цасн экләд хәәлнә.
Цоонгас зурмн һарна,
Цуг йиртмҗ әмдрнә. Прочитать остальную часть записи »

Лампадка бабушки

***
Ээҗин өргсн зул герлтә,
Эврәннь герләс өгсн бәәдлтә.
Уята бәәх улан туһлшң
Уутьрад, усхад, үргәд бәәнә. Прочитать остальную часть записи »