Писатели и поэты

«БАЙРИН» ӨӨНД

«Байр», менд! Хөртә болвч.
Хальмг бичкдүдт эңкр нәәҗч.
Кесгнь чамас келдг дасна,
Кесгнь чамас умшдг дасна. Прочитать остальную часть записи »

Үвл

Һолыг мөсн бүрнә,
Һазриг цасн бүркнә,
Цанан белдсн бичкдүд
Цасн уулас дошна.
Прочитать остальную часть записи »

Бичкн харада шовун

Бичкн харада шовун
Ора дерм ниснә
Байрин җинңсн хоңхар
Орчлңгин сәәх зәңглнә
Хавр ирв гиҗ,
Харада хүв тархана.
Сәәхн зәңгинь соңсч,
Санан-седкл талвана.

Көглтин Дава (Кугультинов Давид)
Прочитать остальную часть записи »