Загадки

Тәәлвртә туульс

Темәнәс өндр, нохаhас маштг,
Бекәс хар, цаснас цаhан.
(Шаазhа)

Выше верблюда, ниже собаки,
Чернее чернила, белее снега.
(Сорока)
Прочитать остальную часть записи »

Калмыцкие загадки

Өрүн эрт босад,
Өрвлһән ясад дуулна

(Эр така)

загадки

Баавин хаша дотр
Бавһр хар манач

(Ноха)

Тәәлвртә тууль

Деерәс ирсн — дерсн-хурсн,
дорас ирсн — элвг хар,
өңгинь ясдг — өл буурл,
амтынь ясдг — амр цаһан,
тавинь хәәдг — тарһн шар.

(Цә, усн, үсн, давсн, тосн)

Элиста Калмыкия