Хамдан умший

Теегт

Өрүн эрт босхла, аһар йир цевр. Нарн деегшән өөдләд уга. Өвснә бүчр деер унсн чиг сувсн мет энд-тенд гилвкнә.
Көк теңгрин аһуд торһан дун асхрна. Зуг кедү ширтвчн эн бийнь үзгдхш.
Прочитать остальную часть записи »

Хавр ирв!

Таалта нарн
Терзәр шаһав.
Цасн хәәләд,
Цандг тогтв.

Прочитать остальную часть записи »

Торһа

Торһа җиргнә,
Тег биилнә.
Торһа цервнә,
Тег дуулна.
Прочитать остальную часть записи »

Кесн үүл эзән темцдг

(Келвр)

Нег балһснд Савр нертә көвүн бәәҗ. Эн көвүн сурһулян сәәнәр дасдг билә. Багшнр энүг магтдг бәәҗ. Нег дәкҗ Савр школас хәрҗ йовад, нег көгшн эмгнлә харһв. Көгшә сурна: «Көвүн, нанд нөкд болыч. Эн күнд дорва гертм күргич». Көвүн өмнәснь: «Нанд цол уга», — гиһәд йовҗ одв. Прочитать остальную часть записи »

Весна

***
Харада холас ниссндән муурад
Хуцин толһа деер суув.
Би хар харадаһур хәләһәд
Байсув, хавр ирхинь медүв. Прочитать остальную часть записи »

Весенний зул

***
Би зулан хаврт кедүв.
Бамб цецгә урһхла өргдүв.
Цөгцд суулһад баранд тәвдүв.
Цецгә зул мет асна. Прочитать остальную часть записи »

Отцовская кибитка

***
Би эцкиннь ишкә гериг
Бүс бүслчкәд зогсчасинь меднәв.
Негл, Гүзән Гүмб кевтә
Налхаһад, бәрлдий гисәр бәәдм. Прочитать остальную часть записи »

Моя пуговица

***
Күн болһн одта гиҗ,
Көгшдин келсиг соңсч йовлав.
Теңгрин дарцг цаһан бүшмүдт
То уга однас алькнь минив? Прочитать остальную часть записи »

Мамино веретено

***
Мана аакин модн иг
Мел хотнь дүүрң бортх.
Үвл ирхәс урд эк
Үрдтән дулан өөмс өлгдм. Прочитать остальную часть записи »

Лампадка бабушки

***
Ээҗин өргсн зул герлтә,
Эврәннь герләс өгсн бәәдлтә.
Уята бәәх улан туһлшң
Уутьрад, усхад, үргәд бәәнә. Прочитать остальную часть записи »