Шугран Вера

Шовуна гер

келвр

Санл Миня хойр шовудт гер кенә. Көвүдин кесн гер шовудт таасгдна. Түрүн өдр богшурһас нисҗ ирнә. Тедн дотрнь орад хонна. Көвүд теднд хот өгнә.
Прочитать остальную часть записи »

«БАЙРИН» ӨӨНД

«Байр», менд! Хөртә болвч.
Хальмг бичкдүдт эңкр нәәҗч.
Кесгнь чамас келдг дасна,
Кесгнь чамас умшдг дасна.
Тег дундан таньл-үзлтәч,
Зу насл, зуухд бүдр.
Ухан-медрлән умшачнртан өг,
Кезә чигн байр үүдә,
Көвүд-күүкдин күслнь бол.
Әвр байрлҗ чамаг тоснав,
Альхн деерән өргҗ хәәрлнәв,
Өдр болһна өслтдчнь орлцнав,
Өлзә дуудҗ насичинь йөрәнәв.
Менд, менд, «Байр», менд!
Прочитать остальную часть записи »