Шугран Вера

Шовуна гер

келвр

Санл Миня хойр шовудт гер кен?. К?в?дин кесн гер шовудт таасгдна. Т?р?н ?др богшур?ас нис? ирн?. Тедн дотрнь орад хонна. К?в?д теднд хот ?гн?.
Прочитать остальную часть записи »

«БАЙРИН» ??НД

«Байр», менд! Х?рт? болвч.
Хальмг бичкд?дт э?кр н???ч.
Кесгнь чамас келдг дасна,
Кесгнь чамас умшдг дасна.
Тег дундан таньл-?злт?ч,
Зу насл, зуухд б?др.
Ухан-медрл?н умшачнртан ?г,
Кез? чигн байр ??д?,
К?в?д-к??кдин к?слнь бол.
?вр байрл? чамаг тоснав,
Альхн деер?н ?рг? х??рлн?в,
?др бол?на ?слтдчнь орлцнав,
?лз? дууд? насичинь й?р?н?в.
Менд, менд, «Байр», менд!
Прочитать остальную часть записи »